Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/22/2018
3:14
Kamenicë
2/22/2018
3:9
Gjakovë
2/22/2018
2:15
Dragash
2/22/2018
2:5
Prishtinë
2/22/2018
1:29
Kamenicë