Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
3/21/2018
16:52
Istog
3/21/2018
16:13
Pejë
3/21/2018
16:13
Pejë
3/21/2018
16:13
Pejë
3/21/2018
16:12
Pejë