Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/23/2017
12:46
Drenas
8/23/2017
12:32
Istog
8/23/2017
11:59
Dragash
8/23/2017
11:58
Prishtinë
8/23/2017
11:23
Graçanicë