Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
3/26/2019
5:15
Istog
3/26/2019
4:48
Gjilan
3/26/2019
4:47
Gjilan
3/26/2019
4:19
Gjilan
3/26/2019
4:16
Rahovec