Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/20/2017
0:10
Vushtrri
8/20/2017
0:10
Istog
8/20/2017
0:1
Istog
8/20/2017
0:0
Gjakovë
8/19/2017
23:38
Prishtinë