Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/18/2019
19:49
Gjilan
1/18/2019
19:48
Gjakovë
1/18/2019
19:46
Prishtinë
1/18/2019
19:45
Lipjan
1/18/2019
19:44
Vushtrri