Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/20/2019
23:29
Lipjan
2/20/2019
23:12
Deçan
2/20/2019
21:31
Obiliq
2/20/2019
19:51
Prishtinë
2/20/2019
19:40
Istog