Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
5/29/2017
13:41
Pejë
5/29/2017
13:28
Gjakovë
5/29/2017
13:16
Gjilan
5/29/2017
12:46
Deçan
5/29/2017
11:17
Gjakovë