Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/18/2019
19:15
Ferizaj
7/18/2019
19:15
Gjakovë
7/18/2019
19:14
Deçan
7/18/2019
19:12
Vushtrri
7/18/2019
19:3
Ferizaj