Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
6/19/2019
9:35
Gjakovë
6/19/2019
9:29
Vushtrri
6/19/2019
9:21
Rahovec
6/19/2019
9:8
Gjakovë
6/19/2019
9:7
Pejë