Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
6/26/2017
15:24
Hani i Elezit
6/26/2017
14:47
Gjakovë
6/26/2017
14:23
Kaçanik
6/26/2017
14:21
Novobërdë
6/26/2017
14:20
Pejë