Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
6/24/2017
17:53
Istog
6/24/2017
17:47
Prishtinë
6/24/2017
16:32
Skënderaj
6/24/2017
16:3
Gjakovë
6/24/2017
14:55
Suhareka