Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
10/15/2018
10:47
Drenas
10/15/2018
10:45
Podujevë
10/15/2018
10:45
Drenas
10/15/2018
10:45
Istog
10/15/2018
10:44
Istog