Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
12/9/2019
19:54
Gjilan
12/9/2019
19:54
Drenas
12/9/2019
19:52
Rahovec
12/9/2019
19:49
Prizren
12/9/2019
19:34
Prishtinë