Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
6/24/2018
5:19
Prishtinë
6/24/2018
3:44
Prishtinë
6/24/2018
2:37
Istog
6/24/2018
2:12
Prizren
6/24/2018
0:45
Gjakovë