Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/20/2018
0:35
Prizren
9/20/2018
0:35
Podujevë
9/20/2018
0:35
Istog
9/20/2018
0:34
Istog
9/20/2018
0:32
Istog