Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/22/2017
22:25
Prishtinë
4/22/2017
22:24
Vushtrri
4/22/2017
22:23
Istog
4/22/2017
22:23
Vushtrri
4/22/2017
22:23
Dragash