Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/21/2019
0:15
Podujevë
1/20/2019
23:43
Deçan
1/20/2019
23:2
Prishtinë
1/20/2019
22:46
Prishtinë
1/20/2019
22:43
Prishtinë