Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/18/2018
18:37
Deçan
9/18/2018
18:36
Gjakovë
9/18/2018
18:36
Istog
9/18/2018
18:36
Ferizaj
9/18/2018
18:36
Prishtinë