Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/23/2018
3:33
Prishtinë
4/23/2018
3:25
Kllokot
4/23/2018
3:18
Lipjan
4/23/2018
3:12
Drenas
4/23/2018
3:9
Podujevë