Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/20/2019
19:21
Gjakovë
2/20/2019
19:21
Prishtinë
2/20/2019
19:7
Ferizaj
2/20/2019
19:6
Gjakovë
2/20/2019
19:0
Prishtinë