Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/24/2017
8:20
Kamenicë
9/24/2017
7:58
Viti
9/24/2017
6:25
Prishtinë
9/24/2017
6:25
Lipjan
9/24/2017
6:24
Deçan