Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
5/25/2018
8:2
Lipjan
5/25/2018
8:1
Fushë Kosovë
5/25/2018
7:23
Podujevë
5/25/2018
6:47
Dragash
5/25/2018
6:3
Mitrovicë