Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
3/20/2019
9:11
Gjakovë
3/20/2019
9:6
Vushtrri
3/20/2019
9:4
Skënderaj
3/20/2019
8:53
Skënderaj
3/20/2019
8:53
Kaçanik