Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
10/13/2019
18:59
Gjakovë
10/13/2019
18:42
Ferizaj
10/13/2019
18:41
Gjakovë
10/13/2019
18:41
Pejë
10/13/2019
18:37
Malishevë