Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/18/2019
6:17
Gjakovë
4/18/2019
6:10
Rahovec
4/18/2019
6:3
Gjakovë
4/18/2019
6:2
Pejë
4/18/2019
6:2
Shtime