Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/14/2018
8:46
Drenas
8/14/2018
8:45
Istog
8/14/2018
8:44
Istog
8/14/2018
8:44
Istog
8/14/2018
8:42
Skënderaj