Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/24/2019
2:44
Gjakovë
8/24/2019
2:41
Partesh
8/24/2019
2:40
Prishtinë
8/24/2019
2:39
Skënderaj
8/24/2019
2:31
Prishtinë