Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/18/2020
11:17
Gjilan
1/18/2020
11:17
Drenas
1/18/2020
11:14
Rahovec
1/18/2020
11:10
Prizren
1/18/2020
11:8
Malishevë