Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/24/2017
12:14
Dragash
9/24/2017
12:14
Prishtinë
9/24/2017
12:14
Prizren
9/24/2017
12:14
Vushtrri
9/24/2017
12:14
Suhareka