Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
10/21/2017
5:55
Ferizaj
10/21/2017
5:55
Prizren
10/21/2017
4:37
Prizren
10/21/2017
4:1
Istog
10/21/2017
3:26
Prishtinë