Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
3/22/2018
21:11
Deçan
3/22/2018
19:57
Podujevë
3/22/2018
19:51
Deçan
3/22/2018
19:51
Prishtinë
3/22/2018
19:50
Istog