Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II 10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/23/2017
19:39
Istog
1/23/2017
15:39
Mitrovica Veriore
1/23/2017
15:39
Leposaviq
1/23/2017
15:38
Zubin Potok
1/23/2017
15:38
Zveçan