Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II 10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/27/2017
3:46
Istog
2/27/2017
3:43
Skënderaj
2/27/2017
2:49
Deçan
2/27/2017
2:44
Gjakovë
2/27/2017
0:28
Ferizaj