Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/27/2017
5:48
Gjakovë
4/27/2017
5:36
Dragash
4/27/2017
4:40
Gjakovë
4/27/2017
4:38
Prizren
4/27/2017
4:15
Prizren