Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/19/2019
23:16
Gjakovë
4/19/2019
23:1
Fushë Kosovë
4/19/2019
23:1
Obiliq
4/19/2019
22:42
Pejë
4/19/2019
21:46
Skënderaj