Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/15/2019
11:51
Prizren
9/15/2019
11:43
Gjilan
9/15/2019
11:37
Deçan
9/15/2019
11:36
Vushtrri
9/15/2019
11:28
Prishtinë