Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
11/17/2017
10:18
Prishtinë
11/17/2017
10:18
Gjilan
11/17/2017
10:17
Vushtrri
11/17/2017
10:17
Suhareka
11/17/2017
10:17
Gjilan