Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/25/2018
10:50
Deçan
4/25/2018
10:49
Prishtinë
4/25/2018
10:48
Dragash
4/25/2018
10:48
Viti
4/25/2018
10:47
Gjakovë