Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
3/24/2017
3:3
Vushtrri
3/24/2017
2:54
Podujevë
3/24/2017
2:38
Deçan
3/24/2017
1:40
Rahovec
3/24/2017
1:37
Lipjan