Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
11/16/2019
22:57
Gjilan
11/16/2019
22:48
Ferizaj
11/16/2019
22:46
Prishtinë
11/16/2019
22:43
Gjilan
11/16/2019
22:41
Prishtinë