Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/24/2019
3:2
Prishtinë
8/24/2019
3:1
Istog
8/24/2019
2:50
Gjilan
8/24/2019
2:47
Kaçanik
8/24/2019
2:44
Gjakovë