Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
5/23/2019
7:3
Podujevë
5/23/2019
7:3
Istog
5/23/2019
6:49
Deçan
5/23/2019
6:44
Gjakovë
5/23/2019
6:41
Partesh