Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 381 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/21/2017
1:37
Suhareka
7/21/2017
1:37
Prishtinë
7/21/2017
1:37
Istog
7/21/2017
1:37
Prishtinë
7/21/2017
1:37
Suhareka