Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/18/2019
19:29
Gjilan
7/18/2019
19:28
Podujevë
7/18/2019
19:26
Deçan
7/18/2019
19:26
Gjakovë
7/18/2019
19:17
Prizren