Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Deçan - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Deçan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 5685000 5504129 5786000 6609000 7100501 6952140 6702580 8517395
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 131 133 119 127 131 130 130 0
Sa fëmijë sistemohen në çerdhe/sistem parashkollor publik 0 0 511 517 516 483 505 550
Sa është numri i nxënësëve në shkollat fillore 5236 4816 4716 4494 4535 4308 4196 4196
Sa biznese shuhen gjatë një viti nga kjo komunë 4 57 3 9 35 51 29 27
Sa nxënës janë djem në shkollat fillore 2546 2352 2401 2202 2223 2110 2050 2050
Sa nxënës janë djem në shkollat fillore 2690 2464 3509 2292 2312 2198 2146 2146
Sa është numri i nxënësëve në shkollat fillore 10099 9922 9851 9807 9422 8948 8825 8825
Sa është numri i të punësuarëve teknik dhe administrativ në shkollat fillore 86 90 94 92 90 88 88 0
Sa është numri i të punësuarëve teknik dhe administrativ në shkollat e mesme 24 25 24 23 20 19 18 21