Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Deçan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Deçan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investime kapitale 2067209 2089000 1651203 1592737 1153689 1153689 0
Mallra dhe shërbime 409487 653000 670555 659425 618952 738547 0
Të hyrat nga regjistrimi i veturave 49230 47500 54780 0 0 0 0
Të hyrat nga arsimi 0 0 0 0 0 0 0
Subvencione 73560 76000 161000 100481 94089 66178 0