Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Deçan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Deçan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investime kapitale 2067209 2089000 1651203 1592737 1153689 1153689 2099585
Mallra dhe shërbime 409487 653000 670555 659425 618952 738547 935535
Të hyrat nga regjistrimi i veturave 49230 47500 54780 0 0 0 0
Të hyrat nga arsimi 0 0 0 0 0 0 122217
Subvencione 73560 76000 161000 100481 94089 66178 0