Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Lipjan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Lipjan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 11665699 11351262 11211379 12035270 13144334 13048838 0
Investime kapitale 3557904 3858648 3606233 2858763 3089603 3079840 0
Mallra dhe shërbime 528768 637660 1192672 935196 1087333 782630 0
Të hyrat totale 1570000 1111000 1265219 1623000 1453652 0 0
Të hyrat nga tatimi në pronë 0 443550 493668 721748 681000 0 0
Të hyrat nga shëndetësia 0 0 31917 34890 0 0 0