Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Lipjan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Lipjan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 11665699 11351262 11211379 12035270 13144334 13048838 14573651
Investime kapitale 3557904 3858648 3606233 2858763 3089603 3079840 3868633
Mallra dhe shërbime 528768 637660 1192672 935196 1087333 782630 856366
Të hyrat totale 1570000 1111000 1265219 1623000 1453652 0 1974000
Të hyrat nga tatimi në pronë 0 443550 493668 721748 681000 0 0
Të hyrat nga shëndetësia 0 0 31917 34890 0 0 0