Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Rahovec - 2011-2016
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Rahovec.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Të hyrat totale 758468 842145 842000 1017539 969696 0
Shpenzimet për dreka zyrtare 5986 15127 12941 12192 0 0