Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Pejë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Pejë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 18739000 18970000 20263000 20536000 20849907 20717792 23010054
Investime kapitale 5877000 4874000 5879000 5318699 4726415 4410000 6485737
Mallra dhe shërbime 2011000 2687000 2706000 2256822 2189222 2420000 2407119
Subvencione 327000 474000 599000 428300 358312 250000 683863
Paga dhe mëditje 10023000 10378000 10482000 11925237 12969804 12965868 13219353
Shpenzime komunale 501000 557000 597000 528460 606154 671924 683863