Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Pejë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Pejë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 18739000 18970000 20263000 20536000 20849907 20717792 0
Investime kapitale 5877000 4874000 5879000 5318699 4726415 4410000 0
Mallra dhe shërbime 2011000 2687000 2706000 2256822 2189222 2420000 0
Subvencione 327000 474000 599000 428300 358312 250000 0
Paga dhe mëditje 10023000 10378000 10482000 11925237 12969804 12965868 0
Shpenzime komunale 501000 557000 597000 528460 606154 671924 0