Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 59487638 57694000 68693000 56738709 64222993 65883762 0
Investime kapitale 31145453 31820863 31338299 16901647 24382013 26772053 0
Mallra dhe shërbime 4905865 6501258 7248432 7825434 8738195 7393190 0
Subvencione 563274 600000 988100 4791643 1621155 1816810 0
Paga dhe mëditje 20756372 21418898 22180255 25610137 27401720 28108709 0
Shpenzime komunale 2116674 1603074 1605000 1609849 2079910 1793000 0
Të hyrat totale 18906000 23159000 22061977 20182489 18035992 0 0
Të hyrat nga tatimi në pronë 3844000 3544000 4085151 0 5623000 0 0
Të hyrat nga regjistrimi i veturave 0 0 513586 0 0 0 0
Shpenzimet për ujë 323252 310021 0 85813 0 0 0
Shpenzimet për rrymë 902122 951552 0 631936 0 0 0
Shpenzimet për naftë 1889001 1556233 0 0 0 0 0