Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2016
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Buxheti total 59487638 57694000 68693000 56738709 64222993 65883762
Investime kapitale 31145453 31820863 31338299 16901647 24382013 26772053
Mallra dhe shërbime 4905865 6501258 7248432 7825434 8738195 7393190
Subvencione 563274 600000 988100 4791643 1621155 1816810
Paga dhe mëditje 20756372 21418898 22180255 25610137 27401720 28108709
Shpenzime komunale 2116674 1603074 1605000 1609849 2079910 1793000
Të hyrat totale 18906000 23159000 22061977 20182489 18035992 0
Të hyrat nga tatimi në pronë 3844000 3544000 4085151 0 5623000 0
Të hyrat nga regjistrimi i veturave 0 0 513586 0 0 0
Shpenzimet për ujë 323252 310021 0 85813 0 0
Shpenzimet për rrymë 902122 951552 0 631936 0 0
Shpenzimet për naftë 1889001 1556233 0 0 0 0