Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 59487638 57694000 68693000 56738709 64222993 65883762 56700896
Investime kapitale 31145453 31820863 31338299 16901647 24382013 26772053 17721619
Mallra dhe shërbime 4905865 6501258 7248432 7825434 8738195 7393190 7558146
Subvencione 563274 600000 988100 4791643 1621155 1816810 1506243
Të hyrat totale 18906000 23159000 22061977 20182489 18035992 24442661 24533471
Të hyrat totale 574000 466000 425075 434000 422304 0 24533476