Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 59487638 57694000 68693000 56738709 64222993 65883762 56700896 72273904
Shpenzimet për ujë 323252 310021 0 85813 0 0 76000 0
Shpenzimet për rrymë 902122 951552 0 631936 0 0 536000 0
Shpenzimet për ujë 14250 13980 46050 12176 0 0 76000 0