Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 59487638 57694000 68693000 56738709 64222993 65883762 56700896
Të hyrat totale 18906000 23159000 22061977 20182489 18035992 24442661 24533471
Shpenzimet për dreka zyrtare 47101 20207 0 13541 0 0 30000
Të hyrat totale 574000 466000 425075 434000 422304 0 24533476