Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të hyrat nga tatimi në pronë 3844000 3544000 4085151 0 5623000 0 6961321
Të hyrat nga shëndetësia 0 0 1334724 0 0 0 338833
Të hyrat nga regjistrimi i veturave 0 0 513586 0 0 0 597125
Të hyrat nga lejet e ndërtimit 0 0 11949172 0 0 0 9697722