Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2016
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nr. total i të punësuarve 4265 4486 4499 4510 4510 4548
Të punësuar në administratë 722 719 737 744 744 752
Të punësuar në arsim 3109 3182 3183 3185 3185 3201
Të punësuar në shëndetësi 434 585 579 581 581 592