Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total i të punësuarve 4265 4486 4499 4510 4510 4548 0
Të punësuar në administratë 722 719 737 744 744 752 0
Të punësuar në arsim 3109 3182 3183 3185 3185 3201 0
Të punësuar në shëndetësi 434 585 579 581 581 592 0