Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjakovë - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjakovë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total i të punësuarve 2255 2271 2344 2258 2282 2280 0
Të punësuar në administratë 282 301 349 332 316 321 0
Të punësuar në arsim 1616 1516 1554 1573 1591 1591 0
Të punësuar në shëndetësi 357 353 395 353 349 359 0
Numri i të papunëve të regjistruar 17429 15651 0 0 0 0 0