Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjakovë - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjakovë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa persona janë të punësuar në komunë 282 301 349 332 316 321 329 335
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 1616 1516 1554 1573 1591 1591 1601 1597
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 325 325 331 330 349 353 353 0