Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prizren - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prizren.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 32019000 30725000 31780000 33265000 36318491 40616923 36800255
Paga dhe mëditje 14141119 14830293 15124664 17766000 18258306 18423521 18777598
Nr. total i bizneseve 737 757 688 627 706 699 0