Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prizren - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prizren.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të hyrat totale 4999000 4339000 4020100 5353000 5275953 0 0
Të hyrat nga tatimi në pronë 1234100 1234050 1480100 1824000 1886883 0 0
Të hyrat nga lejet e ndërtimit 618504 863578 0 0 0 0 0
Të hyrat nga gjobat në trafik 884010 378500 449255 753000 0 0 0