Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Skënderaj - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Skënderaj.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 10371000 10305335 11252250 11193540 11218098 11247433 12421033
Investime kapitale 2087168 2895902 2654902 3067164 2704175 2682772 3369827
Të hyrat nga administrata 0 62913 77319 65107 79636 0 19342