Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Suhareka - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Suhareka.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr. total i të punësuarve 1213 1172 1171 1300 1319 1309 0
Të punësuar në shëndetësi 158 164 164 145 148 151 0