Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Ferizaj - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Ferizaj.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Paga dhe mëditje 10347000 11036000 11092000 13107042 14012949 14068986 0