Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Drenas - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Drenas.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 9579417 9924373 9668000 11356778 12146897 12100589 0
Investime kapitale 2722658 2772778 2454000 2811208 3418537 3418537 0
Mallra dhe shërbime 767971 795026 847000 976092 827829 827829 0
Subvencione 118956 169784 182000 347333 257957 257957 0
Paga dhe mëditje 5820190 6014799 6040187 6066625 7420000 7420001 0
Shpenzime komunale 149642 171985 145000 205915 194300 194300 0
Subvencione 393500 76000 161000 100481 106130 0 0