Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Drenas - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Drenas.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 9579417 9924373 9668000 11356778 12146897 12100589 14500521
Investime kapitale 2722658 2772778 2454000 2811208 3418537 3418537 4395350
Mallra dhe shërbime 767971 795026 847000 976092 827829 827829 1482000
Subvencione 118956 169784 182000 347333 257957 257957 212063
Paga dhe mëditje 5820190 6014799 6040187 6066625 7420000 7420001 8230026
Shpenzime komunale 149642 171985 145000 205915 194300 194300 157860
Subvencione 393500 76000 161000 100481 106130 0 0