Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Drenas - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Drenas.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 9579417 9924373 9668000 11356778 12146897 12100589 14500521 0
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 152 158 157 163 174 180 181 0