Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Graçanicë - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Graçanicë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa persona janë të punësuar në komunë 87 85 85 81 83 85 91 95