Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjilan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjilan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 19247705 18760946 20622792 21127253 21596083 21354701 21900870
Investime kapitale 4471419 3180214 3040583 3831717 3223992 3432288 3863207
Shpenzimet për meditje jashtë vendit 0 0 0 0 0 0 0