Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjilan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjilan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 19247705 18760946 20622792 21127253 21596083 21354701 0
Investime kapitale 4471419 3180214 3040583 3831717 3223992 3432288 0
Shpenzimet për meditje jashtë vendit 0 0 0 0 0 0 0