Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjilan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjilan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të hyrat totale 3289952 3177029 3289104 3698330 3627759 0 0
Të hyrat nga tatimi në pronë 1036995 942648 1222984 1308964 1221000 0 0
Të hyrat nga shëndetësia 82423 94788 88487 82492 0 0 0
Të hyrat nga regjistrimi i veturave 131066 127995 149540 158306 0 0 0
Të hyrat nga lejet e ndërtimit 674909 579648 514793 452007 0 0 0
Të hyrat nga gjobat në trafik 551063 290370 150800 441668 0 0 0
Të hyrat nga arsimi 192851 188860 198011 201469 0 0 0
Të hyrat nga administrata 156785 184598 136921 141966 0 0 0