Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjilan - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjilan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Shpenzimet për telefoni fikse 43799 37891 55639 0 0 0 0
Shpenzimet për telefoni mobile 30880 25959 84633 0 0 0 0
Shpenzimet për mbeturina 25881 22439 29537 0 0 0 0
Shpenzimet për naftë 351778 272676 410699 0 0 0 0
Shpenzimet për udhëtime jashtë vendit 57091 51788 31260 0 0 0 0
Shpenzimet për meditje jashtë vendit 0 0 0 0 0 0 0
Shpenzimet për riparimin e veturave 37558 41179 36662 0 0 0 0