Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Dragash - 2011-2017
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Dragash.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Buxheti total 5685000 5504129 5786000 6609000 7100501 6952140 670258
Nr. i biznese të shuara në total 19 28 36 33 29 51 0