Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Dragash - 2011-2016
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Dragash.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mallra dhe shërbime 413000 455129 517000 508582 565000 578837
Të hyrat nga tatimi në pronë 101000 121481 123542 147480 142000 0
Shpenzimet për dreka zyrtare 0 14555 16090 9627 12000 0