Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Istog - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Istog.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 7272000 7854000 8339097 8176752 7711698 8796498 8963254 10195777
Shpenzimet për ujë 52000 51000 79179 27416 0 0 22000 0
Shpenzimet për telefoni mobile 7433 8200 14353 21420 0 0 14000 0