Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Istog - 2011-2018
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Istog.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 7272000 7854000 8339097 8176752 7711698 8796498 8963254 10195777
Sa biznese shuhen gjatë një viti nga kjo komunë 7 88 8 9 33 17 19 27
Sa biznese regjistrohen gjatë një viti nga kjo komunë 91 74 151 141 164 203 187 191
Sa fëmijë sistemohen në çerdhe/sistem parashkollor publik 234 241 494 488 553 544 536 536
Sa realizon të hyra vetanake komuna gjatë një viti 808700 762800 847214 936049 793573 1063739 1084000 0