Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/6/2020
15:19
Junik
4/6/2020
14:44
Drenas
4/6/2020
14:40
Leposaviq
4/6/2020
13:32
Deçan
4/6/2020
13:27
Suhareka