Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/2/2020
9:10
Istog
4/2/2020
9:1
Dragash
4/2/2020
8:45
Drenas
4/2/2020
8:27
Dragash
4/2/2020
8:21
Prizren