Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
10/20/2021
1:11
Rahovec
10/20/2021
1:5
Istog
10/20/2021
1:4
Obiliq
10/20/2021
0:59
Ferizaj
10/20/2021
0:57
Prishtinë