Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/10/2022
5:4
Rahovec
8/10/2022
5:3
Gjakovë
8/10/2022
4:58
Prishtinë
8/10/2022
4:57
Skënderaj
8/10/2022
4:54
Deçan