Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
5/8/2021
4:3
Ferizaj
5/8/2021
3:38
Istog
5/8/2021
3:33
Prishtinë
5/8/2021
3:20
Ferizaj
5/8/2021
3:11
Prishtinë