Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/27/2020
4:27
Drenas
2/27/2020
4:25
Gjakovë
2/27/2020
4:21
Prizren
2/27/2020
4:19
Malishevë
2/27/2020
4:8
Prishtinë