Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/29/2021
15:54
Deçan
7/29/2021
15:48
Istog
7/29/2021
15:45
Prizren
7/29/2021
15:43
Ferizaj
7/29/2021
15:42
Lipjan