Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/20/2021
9:14
Kaçanik
1/20/2021
7:52
Prishtinë
1/20/2021
7:29
Pejë
1/20/2021
7:18
Podujevë
1/20/2021
6:54
Gjakovë