Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/3/2022
17:46
Ferizaj
7/3/2022
17:44
Obiliq
7/3/2022
17:42
Mitrovicë
7/3/2022
17:38
Lipjan
7/3/2022
17:37
Prishtinë