Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/9/2020
2:35
Malishevë
7/9/2020
2:29
Dragash
7/9/2020
2:24
Prizren
7/9/2020
2:15
Malishevë
7/9/2020
2:2
Pejë