Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
5/24/2022
6:19
Mitrovicë
5/24/2022
6:19
Suhareka
5/24/2022
6:9
Podujevë
5/24/2022
6:3
Obiliq
5/24/2022
5:57
Gjilan