Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
6/22/2021
23:25
Ferizaj
6/22/2021
23:21
Istog
6/22/2021
23:14
Gjakovë
6/22/2021
23:12
Prishtinë
6/22/2021
22:52
Gjakovë