Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339

*Përditësimi i ardhshëm i premtimeve zgjedhore nga Instituti GAP do të bëhet në muajin gusht 2023.

gjenerimet e fundit të statistikave
5/31/2023
20:21
Deçan
5/31/2023
20:8
Lipjan
5/31/2023
19:51
Prizren
5/31/2023
19:50
Kamenicë
5/31/2023
19:27
Fushë Kosovë