Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
12/3/2021
16:40
Rahovec
12/3/2021
16:25
Istog
12/3/2021
16:10
Kamenicë
12/3/2021
15:49
Prizren
12/3/2021
15:48
Kamenicë