Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/24/2022
16:57
Rahovec
1/24/2022
16:53
Suhareka
1/24/2022
16:43
Gjilan
1/24/2022
16:31
Deçan
1/24/2022
16:30
Kamenicë