Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339

*Përditësimi i ardhshëm i premtimeve zgjedhore nga Instituti GAP do të bëhet në muajin gusht 2023.

gjenerimet e fundit të statistikave
3/21/2023
1:49
Suhareka
3/21/2023
1:45
Suhareka
3/21/2023
1:32
Viti
3/21/2023
1:22
Mitrovica Veriore
3/21/2023
1:7
Podujevë