Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
12/1/2022
0:53
Rahovec
12/1/2022
0:52
Suhareka
12/1/2022
0:52
Lipjan
12/1/2022
0:50
Lipjan
12/1/2022
0:43
Suhareka