Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/21/2021
17:18
Rahovec
9/21/2021
17:17
Mitrovicë
9/21/2021
17:15
Mitrovicë
9/21/2021
17:13
Istog
9/21/2021
17:12
Mitrovicë