Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/27/2021
9:35
Prizren
2/27/2021
9:34
Viti
2/27/2021
9:10
Istog
2/27/2021
9:4
Prishtinë
2/27/2021
9:3
Prizren