Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/27/2022
14:15
Deçan
9/27/2022
14:3
Prizren
9/27/2022
13:53
Podujevë
9/27/2022
13:51
Pejë
9/27/2022
13:50
Gjilan