Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
1/19/2021
17:35
Istog
1/19/2021
17:35
Zveçan
1/19/2021
17:27
Prizren
1/19/2021
17:7
Klinë
1/19/2021
17:5
Deçan