Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339

*Përditësimi i ardhshëm i premtimeve zgjedhore nga Instituti GAP do të bëhet në muajin gusht 2023.

gjenerimet e fundit të statistikave
5/31/2023
19:27
Fushë Kosovë
5/31/2023
19:16
Vushtrri
5/31/2023
19:14
Prishtinë
5/31/2023
19:12
Skënderaj
5/31/2023
19:3
Gjilan