Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/21/2021
1:30
Ferizaj
4/21/2021
1:27
Prishtinë
4/21/2021
1:13
Istog
4/21/2021
1:7
Skënderaj
4/21/2021
0:47
Istog