Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339

*Përditësimi i ardhshëm i premtimeve zgjedhore nga Instituti GAP do të bëhet në muajin gusht 2023.

gjenerimet e fundit të statistikave
2/3/2023
13:33
Gjilan
2/3/2023
13:14
Istog
2/3/2023
13:5
Prizren
2/3/2023
12:58
Skënderaj
2/3/2023
12:52
Viti