Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
4/8/2020
2:7
Shtime
4/8/2020
1:51
Prishtinë
4/8/2020
1:31
Vushtrri
4/8/2020
1:20
Drenas
4/8/2020
1:15
Ferizaj