Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/11/2020
10:46
Kaçanik
7/11/2020
10:34
Zveçan
7/11/2020
10:14
Lipjan
7/11/2020
10:7
Klinë
7/11/2020
9:55
Skënderaj