Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
2/27/2020
4:47
Ferizaj
2/27/2020
4:46
Dragash
2/27/2020
4:42
Drenas
2/27/2020
4:41
Gjilan
2/27/2020
4:27
Drenas