Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
5/29/2020
6:54
Prishtinë
5/29/2020
6:53
Kamenicë
5/29/2020
6:53
Ferizaj
5/29/2020
6:42
Zveçan
5/29/2020
6:41
Pejë