Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
12/3/2020
10:13
Skënderaj
12/3/2020
9:56
Podujevë
12/3/2020
9:53
Gjakovë
12/3/2020
9:21
Hani i Elezit
12/3/2020
9:6
Dragash