Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
7/29/2021
15:15
Vushtrri
7/29/2021
15:8
Deçan
7/29/2021
15:1
Fushë Kosovë
7/29/2021
14:45
Junik
7/29/2021
14:43
Lipjan