Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/21/2021
16:45
Viti
9/21/2021
16:44
Hani i Elezit
9/21/2021
16:38
Deçan
9/21/2021
16:28
Fushë Kosovë
9/21/2021
16:22
Mitrovicë