Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/4/2020
19:7
Zveçan
8/4/2020
18:48
Lipjan
8/4/2020
18:42
Klinë
8/4/2020
18:24
Podujevë
8/4/2020
18:22
Drenas