Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
8/10/2022
4:32
Kamenicë
8/10/2022
4:22
Gjilan
8/10/2022
4:18
Istog
8/10/2022
4:17
Istog
8/10/2022
4:13
Graçanicë