Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
12/3/2021
15:49
Prizren
12/3/2021
15:48
Kamenicë
12/3/2021
15:40
Fushë Kosovë
12/3/2021
15:37
Kamenicë
12/3/2021
15:30
Deçan