Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Deçan - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Deçan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 5685000 5504129 5786000 6609000 7100501 6952140 6702580 8517395 8698768 0
Numri i personave që terheqin pagë nga sektori i shëndetësisë 131 133 119 127 131 130 130 132 138 0
Numri i fëmijëve në sistemin parashkollor 0 0 511 517 516 483 505 550 561 0
Numri i nxënësëve në shkollat fillore 5236 4816 4716 4494 4535 4308 4196 4196 3876 0
Numri i bizneseve që shuhen gjatë një viti 4 57 3 9 35 51 29 27 37 0
Sa nxënës janë djem në shkollat fillore 2546 2352 2401 2202 2223 2110 2050 2050 1971 0
Numri i nxënësëve në shkollat fillore 10099 9922 9851 9807 9422 8948 8825 8825 0 0
Numri i të punësuarëve teknik dhe administrativ në shkollat fillore 86 90 94 92 90 88 88 85 85 0
Numri i të punësuarëve teknik dhe administrativ në shkollat e mesme 24 25 24 23 20 19 18 21 0 0