Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Deçan - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Deçan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numri i nxënësëve në shkollat fillore 5236 4816 4716 4494 4535 4308 4196 4196 3876 0
Numri i nxënësëve në shkollat fillore 10099 9922 9851 9807 9422 8948 8825 8825 0 0