Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Kamenicë - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Kamenicë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 7113750 7481192 7516199 7680836 7987051 7246192 7702544 7640424 9359447 0
Shpenzimet për telefoni mobile 15362 17411 21528 9207 11276 0 13053 0 0 0
Shpenzimet për naftë 84810 97239 123412 0 69397 0 310107 0 0 0
Shpenzimet për meditje jashtë vendit 4487 5156 8425 4447 5152 0 4770 0 0 0
Shpenzimet për dreka zyrtare 25489 44409 44526 23672 23650 0 18238 0 0 0