Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Kamenicë - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Kamenicë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 7113750 7481192 7516199 7680836 7987051 7246192 7702544 7640424 0
Sa persona janë të punësuar në komunë 165 191 233 226 224 231 230 233 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 434 407 403 392 395 389 420 419 0