Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Kamenicë - 2011-2022
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Kamenicë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 7113750 7481192 7516199 7680836 7987051 7246192 7702544 7640424 9359447 0
Numri i personave të punësuar në komunë si shërbyes civilë 165 191 233 226 224 231 230 233 229 0
Sa nxënës janë vajza në shkollat e mesme 864 803 756 666 662 685 669 669 480 0