Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Mitrovicë - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Mitrovicë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 17664684 17322160 16398203 15053264 17372262 15948321 16700558 18446443 22115360 0
Të hyrat vetanake të komunës 1700028 1460309 1368581 1645635 1508083 2354000 1529380 3134985 3478962 0