Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Lipjan - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Lipjan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 11665699 11351262 11211379 12035270 13144334 13048838 14573651 14652528 15896971 0
Të hyrat vetanake të komunës 0 0 1265217 1623311 1463665 1908016 1974000 0 2050269 0