Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Obiliq - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Obiliq.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 4300106 4483745 4335116 5179911 5482268 5226547 5985247 6851925 12168719 0