Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Rahovec - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Rahovec.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa persona janë të punësuar në komunë 115 129 129 135 141 146 151 156 0
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 112 126 144 144 146 149 151 152 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 589 589 585 619 624 611 590 601 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat e mesme 115 140 133 111 109 115 149 151 0
Sa realizon të hyra vetanake komuna gjatë një viti 489955 0 611315 101755 969696 877739 820865 994848 0
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 10100365 10852147 11125742 11895214 11406862 11566300 11660821 13698233 0