Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Rahovec - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Rahovec.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 589 589 585 619 624 611 590 601 583 0
Numri i nxënësëve në shkollat fillore 10408 9711 9312 9050 8275 7816 7506 7506 6981 0