Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Pejë - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Pejë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 18739000 18970000 20263000 20536000 20849907 20717792 23010054 24554894 28545321 0
Shpenzimet për ujë 83000 89000 89700 0 0 0 0 0 0 0
Shpenzimet për rrymë 345000 389000 418700 0 0 0 535238 0 0 0
Shpenzimet për telefoni fikse 39000 40000 30600 0 0 0 19426 0 0 0