Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Pejë - 2011-2019

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Përqindja e rrugëve që pastrohen nga Komuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0