Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 59487638 57694000 68693000 56738709 64222993 65883762 56700896 72273904 0
Shpenzimet për ujë 323252 310021 0 85813 0 0 76000 0 0
Shpenzimet për rrymë 902122 951552 0 631936 0 0 536000 0 0
Shpenzimet për naftë 1889001 1556233 0 0 0 0 160000 0 0
Shpenzimet për ujë 14250 13980 46050 12176 0 0 76000 0 0