Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prishtinë - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prishtinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Shpenzimet për ujë 323252 310021 0 85813 0 0 76000 0 0
Shpenzimet për telefoni fikse 102001 137521 0 49705 0 0 43000 0 0
Shpenzimet për telefoni mobile 57101 88521 0 46366 0 0 60000 0 0
Shpenzimet për mbeturina 263213 137700 0 36265 0 0 49879 0 0
Shpenzimet për udhëtime jashtë vendit 0 0 0 23681 0 0 0 0 0
Shpenzimet për meditje jashtë vendit 0 0 0 0 0 0 27424 0 0
Shpenzimet për riparimin e veturave 0 0 0 17415 0 0 50000 0 0
Shpenzimet për blerjen e druve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shpenzimet për blerjen e thëngjillit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shpenzimet për dreka zyrtare 47101 20207 0 13541 0 0 30000 0 0
Shpenzimet për ujë 14250 13980 46050 12176 0 0 76000 0 0