Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjakovë - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjakovë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 18049469 19624022 18783538 19429426 19986322 19895982 20096325 23266602 27252716 0
Shpenzimet për ujë 56229 84300 83702 113682 0 0 87566 0 0 0
Shpenzimet për rrymë 283601 392061 408004 461250 0 0 343934 0 0 0
Shpenzimet për telefoni fikse 36462 35128 33839 40148 0 0 20043 0 0 0