Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjakovë - 2011-2022

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Shpenzimet për naftë 315936 448298 359397 246269 0 0 142148 0 0 0
Shkalla e pagimit të mbeturinave 0 17 66 0 0 0 0 0 0 0