Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prizren - 2011-2022
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prizren.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 32019000 30725000 31780000 33265000 36318491 40616923 36800255 45090517 47594263 0
Numri i personave të punësuar në komunë si shërbyes civilë 370 365 372 365 358 366 371 375 371 0
Numri i personave kontribut dhënës në Trustin Pensional 0 0 22705 23136 23755 23136 28497 27679 30933 0
Numri i bizneseve që regjistrohen gjatë një viti 712 347 688 794 705 699 723 801 770 0