Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prizren - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prizren.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa persona janë të punësuar në komunë 370 365 372 365 358 366 371 375 0
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 404 426 432 441 448 459 475 481 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 1568 1573 1592 1594 1604 1595 1654 1701 0