Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Prizren - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Prizren.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sa nxënës janë vajza në shkollat e mesme 4309 4347 6514 3461 3544 3668 3781 3781 3207 0
Sa nxënës janë djem në shkollat e mesme 4888 5261 4823 4268 4147 4095 4131 4131 3566 0