Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Skënderaj - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Skënderaj.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 10371000 10305335 11252250 11193540 11218098 11247433 12421033 12887270 13406285 0
Numri i personave kontribut dhënës në Trustin Pensional 0 0 7265 7335 7771 7335 9313 8909 9967 0
Numri i personave që terheqin pagë nga sektori i shëndetësisë 161 161 159 155 170 170 176 181 185 0